Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AdornPay Jewellery (juli 2023)

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de consument en AdornPay Jewellery met betrekking tot de verkoop (op afstand) en levering van producten van AdornPay Jewellery;
 2. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van AdornPay Jewellery;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
 4. Producten: de door AdornPay Jewellery via de website aangeboden sieraden en aanverwante artikelen;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen een bedenktijd af te zien van het sluiten van een overeenkomst;
 6. AdornPay Jewellery: de besloten vennootschap AdornPay B.V., handelend onder de naam AdornPay Jewellery, Markerkant 10 9R, 1316 AA, Almere, kvk-nummer 82110409;
 7. Website: www.adornpay-jewellery.nl;

 

Artikel 2 – Contactgegevens

Telefoonnummer: +31 (0) 20 2142002

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10:00 – 17:00 en via WhatsApp maandag t/m zondag van 9:00 – 18:00.

E-mailadres: klantenservice@adornpay.nl

Btw-identificatienummer: NL862340433B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AdornPay Jewellery, onder meer via de website, en op elke op welke wijze dan ook tot stand gekomen overeenkomst tussen AdornPay Jewellery en de consument.
 2. Deze algemene voorwaarden worden aan de consument beschikbaar gesteld voor het sluiten van de overeenkomst en/of zijn beschikbaar via de website en/of worden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.

 

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt AdornPay Jewellery onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. AdornPay Jewellery zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van AdornPay Jewellery waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, een modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 5 – Levering

 1. AdornPay Jewellery zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat de consument aan AdornPay Jewellery kenbaar heeft gemaakt.
 3. AdornPay Jewellery zal een geaccepteerde bestelling uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

 

Artikel 6 – Prijzen en betaling

 1. AdornPay Jewellery kan de prijzen van haar producten te allen tijde wijzigen, tenzij in het aanbod een geldigheidsduur van de genoemde prijs is vermeld.
 2. De genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. De door de consument verschuldigde koopprijs moet worden voldaan bij de totstandkoming van de overeenkomst en in ieder geval binnen vijf (5) dagen daarna.
 4. De consument is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan AdornPay Jewellery te melden.
 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is AdornPay Jewellery gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 250,-.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van dertig (30) dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.
 4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan AdornPay Jewellery.
 5. Uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de melding, zendt de consument het product terug aan AdornPay Jewellery, met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking (inclusief beschermingsmateriaal), en volgens de door AdornPay Jewellery verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 7. De consument draagt de kosten van het retourneren van het product. Als een retouretiket is meegeleverd, moet dat door de consument worden gebruikt, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk is voor de volledige waarde van het geretourneerde product en verantwoordelijk is voor de verzekering van het product tijdens het transport.
 8. AdornPay Jewellery zal binnen veertien (14) dagen na de goede ontvangst van de retourzending van het product de door de consument betaalde prijs terugbetalen. AdornPay Jewellery gebruikt voor de terugbetaling dezelfde betaalwijze als voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt.

 

Artikel 8 – Garantie

 1. AdornPay Jewellery staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Voor alle producten geldt zes (6) maanden garantie voor productiefouten, tenzij anders aangegeven. Buiten de garantie vallen:
  1. breuk (tenzij het een aantoonbare productiefout is).
  2. beschadigingen door onbehoorlijk gebruik van de consument.
  3. beschadigingen door een aanpassing of reparatie van een derde partij.
  4. beschadigingen door water en/of vuur.
  5. beschadiging door gebruikerssporen, zoals krasjes of verkleuring.
  6. verkleuring door een hoge zuurgraad van de huid.
  7. verkleuring door het gebruik van water, parfum, zeep, lotion of haarlak.
  8. verkleuring door reinigen met chemische middelen.
  9. verlies van achterkantje oorbel.

 

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. Indien een consument een klacht heeft over een geleverd product, moet hij deze binnen redelijke tijd nadat het gebrek hij heeft geconstateerd, maar niet later dan dertig (30) dagen volledig en duidelijk omschreven schriftelijk indienen bij AdornPay Jewellery.
 2. Een ingediende klacht wordt binnen een redelijke termijn door AdornPay Jewellery Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door AdornPay Jewellery een bericht van ontvangst verzonden en een indicatie wanneer de consument een antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient AdornPay Jewellery in ieder geval dertig (30) dagen de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 10 – Geschillen

 1. Op de overeenkomst tussen AdornPay Jewellery en de consument en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.